|

EN

รายงานการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ประจำเดือน

ประกาศแจ้ง สามารถกรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 5 เวลา 15.30 น. ของเดือนถัดไปเท่านั้น เพื่อใช้ข้อมูลในการสรุปรายงานประจำเดือนครับ

ปี พ.ศ.

สำหรับ

บันทึกข้อมูล

รายงาน

(อ่านได้อย่างเดียว)

จำนวนรายงาน

2566

มกราคม

รายงาน

กุมภาพันธ์

รายงาน

มีนาคม คลิก

รายงาน

เมษายน

รายงาน

2565

มกราคม

รายงาน

กุมภาพันธ์

รายงาน

มีนาคม

รายงาน

เมษายน

รายงาน

พฤษภาคม

รายงาน

มิถุนายน

รายงาน

กรกฏาคม

รายงาน

สิงหาคม

รายงาน

กันยายน

รายงาน

ตุลาคม

รายงาน

พฤศจิกายน

รายงาน

ธันวาคม

รายงาน

2564

มกราคม

รายงาน


กุมภาพันธ์

รายงาน

มีนาคม

รายงาน

เมษายน

รายงาน

พฤษภาคม

รายงาน

มิถุนายน

รายงาน

กรกฏาคม

รายงาน

สิงหาคม

รายงาน

กันยายน

รายงาน

ตุลาคม

รายงาน

พฤศจิกายน

รายงาน

ธันวาคม

รายงาน

2563

กันยายน

รายงาน

ตุลาคม

รายงาน

พฤศจิกายน

รายงาน

ธันวาคม

รายงาน