|

EN

การติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมใน Windows 10

การติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาอื่นๆ เพิ่มใน Windows 10

  1.  ให้คลิกเมาส์ขวาที่เมนูเปลี่ยนภาษาที่อยู่ทางด้านขวามือของจอภาพดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หน้าจอแสดงภาษาของแป้นคีย์บอร์ด

  1.  จากรูปที่ 1 ให้คลิกเมาส์ที่เมนู Language preferences โปรแกรมจะแสดงหน้าจอถัดไปดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าจอ Languages

  1.  จากรูปที่ 2 ให้คลิกเมาส์ที่ หัวข้อ Add a preferred language โปรแกรมจะแสดงหน้าจอถัดไปดังรูปที่ 3

รูปที 3 หน้าจอ Choose a language to install

  1.  จากรูปที่ 3 ให้พิมพ์ภาษาที่เราต้องการติดตั้งหรือเลื่อนเมาส์ค้นหาเมื่อได้ภาษาที่ต้องการแล้ว ให้คลิกเมาส์ที่ภาษานั้นจากนั้นกดปุ่ม Next โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอถัดไป

รูปที่ 4 Install language features

  1.  จากรูปที่ 4 โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของภาษาที่เราเลือกไว้ ถ้าไม่ต้องการข้อใดให้คลิกเมาส์เพื่อเป็นการไม่เลือกติดตั้ง แต่ถ้าต้องการติดตั้งให้คลิกเมาส์เลือก จากนั้นให้คลิกปุ่ม Install

รูปที่ 5 หน้าจอแสดงการติดตั้ง

  1.  หลังจากคลิกเมาส์ปุ่ม Install แล้วโปแกรมจะแสดงหน้าจอการติดตั้งดังรูปที่ 5 เมื่อโปรแกรมทำการติดตั้งเสร็จแล้วจะแสดงหน้าจอถัดไปดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงเมนูภาษาเพิ่มหลังการติดตั้ง

  1.  เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 6 จะมีชุดภาษาที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามา จากนั้นให้ลองสังเกตที่มุมขวาของจอ ที่แสดงชุดภาษาจะมีภาษาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 หน้าจอ Language preferences

Comments

comments