Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมโปรแกรม R

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมโปรแกรม R

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมโปรแกรม  R (Statistical Analysis Using R) ระหว่างวันที่ 13-14  มิถุนายน  2562  ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2  โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  หลักสูตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ อาจารย์พงศ์พันธ์  พงศ์พนิตานนท์ และ ผศ.ดร. เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About Janejira Phumduang