ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมหลักการและปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (Webometrics Ranking)

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมหลักการและปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (Webometrics Ranking) โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking) และปรับคุณภาพเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดย รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวเปิดงาน การอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้าเป็นการบรรยาย “หัวข้อหลักการและปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์” จากคุณสมพร อิสรไกรศีล คุณธีรพงศ์ หนูปลอด จากส่วนสื่อสารองค์กร และภาคบ่ายเป็นการบรรยาย “หัวข้อหลักการและวิธีการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ Webometrics”  จากคุณดนัยณัฐ ซังเรือง  คุณวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหารFacebook Comments

About Wichukorn Dandecha