Home / ข่าวด้านความปลอดภัย / การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตัวท่านเอง

การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตัวท่านเอง

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการปรับเปลี่ยนโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ใหม่ แทนตัวเดิม ทั้งนี้ท่านสามารถดำเนินการติดตั้งได้ด้วยตัวเอง ดังรายละเอียดในคู่มือ manaul Antivirus หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ Call Center โทร. 3400 หรือ ผู้ดูแลระบบโทร. 3466

Facebook Comments

About Janejira Phumduang