Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบงานสำนักงาน รูปแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ ศคภท. ประจำปี 2562

ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบงานสำนักงาน รูปแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ ศคภท. ประจำปี 2562

อาจารย์ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางนวพร ไชยเสน รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำทีมบุคลากรสายปฎิบัติการวิชาชีพ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบงานสำนักงาน รูปแบบ Oral Presentation เรื่อง “ระบบยานพาหนะออนไลน์” ในการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “งานดี  มีสุข ในยุค 4.0” วันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบสำนักงานทางด้านการพัฒนาระบบสำนักงานรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ดังนี้

ผลงาน Oral Presentaion จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

1. ระบบยานพาหนะออนไลน์ นำเสนอผลงานโดย นายมานิต จิตต์ประไพย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และนางสาวพรรษมนตร์  นักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ นำเสนอผลงานโดย นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และนางสาวเสาวนีย์  ตรึกตรอง นักวิชาการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ นำเสนอผลงานโดยนางสาวสุภาพร ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และ นางจุไร หมื่นนรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

 

ผลงาน Poster Presentation จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

1.ปาร์ตี้ขนมจีน นำเสนอผลงานโดยนางจิรา  กาญจนภักดิ์ พนักงานธุรการ สำนักวิชาเภัชศาสตร์ และนางสาวขนิษฐา  ปัญจะเภรี นักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

 

Facebook Comments

About Wachirasak Pokakorn