การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ”

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลรับเชิญเป็นวิทยากรหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ ให้กับบุคลากร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการแผนกสารสนเทศ  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 28  ท่าน ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 8 แผนกของโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย แผนกสร้างเสริมฯ แผนกอำนวยการและสารบรรณ แผนกกองทุน แผนกพัสดุ แผนกเภสัชกรรม แผนกคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล และแผนกสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอบรมการสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ ให้กับบุคลากร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย 8 แผนก  แผนกสร้างเสริมฯ แผนกอำนวยการและสารบรรณ แผนกกองทุน แผนกพัสดุ แผนกเภสัชกรรม แผนกคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล และแผนกสารสนเทศ  จำนวน 28  ท่าน