|

EN

ความพึงพอใจ

ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำไตรมาสที่ 1/2566

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำไตรมาสที่ 1/2566 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและการให้บริการต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขึ้น และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินดังกล่าวได้ที่ https://forms.gle/Hr1Wd4Br6APbNvELA หรือ QR Code

Comments

comments