|

EN

TGAT TPAT

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดเตรียมสถานที่รองรับการจัดสอบ TGAT/TPAT

ทีมงาน ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดเตรียมจัดสอบ TGAT/TPAT สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระหว่างวันที่ 10-12 ธ้นวาคม 2565 ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย นายนันทชัย ไชยเสน และทีมงาน ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล ลงพื้นที่จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดสอบ TGAT/TPAT ของสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง และอาคาร ST จำนวน 3 ห้อง โดยมีผู้แทนจากศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมให้สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการจัดเตรียมห้องสอบ

TGAT TPAT คือ ระบบการสอบเพื่อวัดศักยภาพในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่หลังผ่านการประชุมจาก “ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” หรือ ทปอ. มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในรายวิชาลง เน้นความรู้ที่ผู้สอบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การท่องจำเพียงอย่างเดียว ซึ่งการสอบ GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ เดิมจะถูกยกเลิก และเปลี่ยนมาเป็น TGAT, TPAT และ A-Level แทน โดยผู้สอบสามารถเลือกได้ว่าต้องการสอบแบบกระดาษ หรือแบบคอมพิวเตอร์ (ยกเว้นการสอบ TPAT1 ข้อสอบความถนัดแพทย์ และ A-Level จะใช้ข้อสอบแบบกระดาษเพียงอย่างเดียว)

Comments

comments