คำรับรองการปฏิบัติงาน 2566

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้นโดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วน จำนวน 56 คน เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คำรับรองการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Function base) ของหน่วยงาน ซึ่งมี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
ส่วนที่ 2 คำรับรองการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2566-2570) ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน หรืองานมอบหมายพิเศษที่ได้รับมอบหมาย (Agenda base) ซึ่งรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน (นอกเหนือจากส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)

คำรับรองการปฏิบัติงาน 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการกำหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยได้กำหนดให้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานมหาวิทยาลัย ให้สำเร็จลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสภามหาวิทยาลัยฯกับอธิการบดี ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนักวิชา วิทยาลัย และหน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติงาน 2566

คำรับรองการปฏิบัติงาน 2566 คำรับรองการปฏิบัติงาน 2566

Comments

comments