|

EN

Update Firmware

แจ้งการ Update Firmware อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่าย (Firewall) วันพุธที่ 12 ต.ค. 65 เวลา 20.00 น. – 21.00 น.

เนื่องจาก ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะดำเนินการ Update Firmware อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) เพื่อป้องกันเหตุโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้น ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 21.00 น.
ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวิศิษฏ์ เรืองพรหมโทรศัพท์ภายใน 73444 หรือ CDT Helpdesk 73400
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Comments

comments