Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาเพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการจัดทำนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาเพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการจัดทำนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำทีมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ตัวแทนหอพัก หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และที่ปรึกษากิจกรรมหอพักนักศึกษา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการใช้งาน Internet หอพักนักศึกษา อาคารเรียน และบริเวณจุดให้บริการทั้งหมด รวมทั้งหารือแนวทางร่วมกันในการจัดทำนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ได้รวบรวมนักศึกษาตัวแทนหอพักที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานจิตอาสาแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อย่างทันท่วงทีมายังทีมผู้ดูระบบ เพื่อการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Facebook Comments

About Janejira Phumduang