Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาขีพจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้นักศึกษาสหกิจชั้นปีที่ 4

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาขีพจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้นักศึกษาสหกิจชั้นปีที่ 4

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้แก่นักศึกษาที่จะออกไปสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวิทยากรคือนางสาวณิรดา  เพ็ชรคงทอง พนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word และนางสาวภัทรานิษฐ์ จิตรตรง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โดยในการอบรมครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการทำเอกสารในสำนักงาน การทำจดหมายเวียนและรูปแบบเอกสารต่างๆ ตลอดจนเรียนรู้ฟังก์ชันการทำงานใน Excel การสร้างกราฟแบบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Facebook Comments

About Janejira Phumduang