Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนพัสดุ จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบการตรวจนับพัสดุด้วย Mobile Application “DpsAsset”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนพัสดุ จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบการตรวจนับพัสดุด้วย Mobile Application “DpsAsset”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนพัสดุ  จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบการตรวจนับพัสดุ “DpsAsset” ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนกว่า 100 ท่าน  ได้ร่วมฟังบรรยายและแนะนำขั้นตอนการดำเนินงานตามเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และทีมวิทยากรที่ให้คำแนะนำการการใช้งานระบบครั้งนี้ ได้แก่  นายเอกสิทธิ ผจงจิตยางกูร และนายมานิต จิตต์ประไพย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบสารสนเทศดังกล่าวพัฒนาโดย นายเอกสิทธิ ผจงจิตยางกูร และนายมานิต จิตต์ประไพย  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยระบบดังกล่าวพัฒนาบน Mobile Application (Android) ซึ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจนับพัสดุโดยการอ่านบาร์โค้ดจากครุภัณฑ์ต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดการใช้กระดาษในการตรวจนับพัสดุได้ 99%    และจะเริ่มใช้งานจริงในเดือนตุลาคม 2561 นี้  

   

Facebook Comments

About Janejira Phumduang