Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดอบรมระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2561

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดอบรมระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2561

          ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดอบรมการใช้งานระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้งานระบบการบันทึกภาระงานที่มีการปรับแก้ไขตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย       1) ระบบทะเบียนงานวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการ 2) ระบบทะเบียนงานบริการวิชาการส่วนบุคคล  3) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ 3 โมดูล (โมดูลงานสอน โมดูลงานวิจัย และโมดูลงานบริการวิชาการ) โดยทีมวิทยากรได้แก่ คุณนวพร ไชยเสน  คุณสุภาพร ทองจันทร์  และคุณวชิรศักดิ์ โภคากรณ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ซึ่งการจัดอบรมมีทั้งหมด 3 รอบ  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้

รอบที่ 1 วันอังคาร 28 สิงหาคม 2561    จำนวน 90  คน
รอบที่ 2 วันพุธ 29 สิงหาคม 2561        จำนวน 51  คน
รอบที่ 3 วันศุกร์ 30 สิงหาคม 2561      จำนวน 46  คน

 

 

  

 

Facebook Comments

About Janejira Phumduang