ระบบ WU e-Learning

    ระบบ WU e-Learning ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบสามารถเพิ่มไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง จาก youtube และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ได้ ซึ่งเข้าใช้งานได้จากเว็บไซต์ https://elearning.wu.ac.th/

คุณสมบัติของระบบ WU e-Learning มีดังนี้

– เพิ่มไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง จาก youtube และแอพลิเคชั่นอื่น ๆ ได้
– มอบหมายงานและให้นักศึกษาส่งผ่านระบบได้
– ทำแบบทดสอบผ่านระบบได้
– เพิ่มกระดานเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้
– นักศึกษาสามารถสนทนากับอาจารย์ผ่านห้องแชทได้
– ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดาวน์โหลดคู่มือ WU e-Learning สำหรับอาจารย์
ดาวน์โหลดคู่มือ WU e-Learning สำหรับอาจารย์ต่างชาติ
ดาวน์โหลดคู่มือ WU e-Learning สำหรับนักศึกษา