เริ่มแล้ว!!! มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาระบบ Smart farm เพื่อก้าวเข้าสู่ Smart University

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับศูนย์สมาร์ทฟาร์มเข้าสำรวจพื้นที่ดำเนินการ Smart farm ณ ฟาร์มไก่ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นจุดติดตั้งและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์สำหรับแจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าดับ ผ่าน Line Application 


ระบบ Smart farm ที่พัฒนาสำหรับฟาร์มไก่นี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้นำเทคโนโลยี IoT เข้ามาอำนวยความสะดวกในการพัฒนา Application โดยระบบสามารถแจ้งเตือนกรณีเกิดไฟฟ้าดับผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smartphone ไปยังผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบข้อความแจ้งเตือนและเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทันที ซึ่งเดิมได้มีการติดตั้งเสียงสัญญาณเตือนไว้เพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดปัญหาเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่จะไม่สามารถเปิดเครื่องสำรองไฟได้ทันเวลาทำให้มีผลกระทบเกิดความเสียหายกับระบบควบคุมฟาร์มไก่และมีความเสี่ยงในการเลี้ยงไก่ได้
ระบบ Smart farm เป็นอีกระบบหนึ่งในนโยบายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ 1) Smart IT Infrastructure 2) Smart Organization 3) Smart Learning 4) Smart Classroom 5) Smart Life & Health 6) Smart Hospital 7) Smart Transportation 😎 Smart Security 9) Smart Green University และ 10) Smart Farming

 

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong