ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart University

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม และ นายสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายธนศักดิ์ ตั้งปณิธานวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานพิธีลงนามตามนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)

บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อการเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัย และเป็นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ 3 ปี

แนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง

  1. บริษัทให้คำปรึกษาสำหรับเงินทุนและการวางแผน ออกแบบระบบ Cisco’s Network Infrastructure Hardware, Software, Services ครอบคลุมทุกเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. บริษัทให้การสนับสนุนทางด้านความรู้ และการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับ Cisco’s Technology, Architecture Update รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  3. บริษัทจัดทำประชาสัมพันธ์ ร่วมกันกับ มหาวิทยาลัย แบบบูรณาการทั้ง Off-Line/On-line Content เพื่อแนะนำการใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดของ Cisco Digital Network Architecture และเผยแพร่ให้เป็นกรณีศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญให้ชุมชนใกล้เคียง
  4. บริษัทจัดงานวิชาการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพิเศษ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทางมหาวิทยาลัย
  5. บริษัทให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จาก Cisco Network Academy เป็น Cisco Instructor Center (ศูนย์พัฒนาและผลิตอาจารย์ผู้สอน) ร่วมกับทาง Cisco ประเทศไทย

ความร่วมมือในเฟสที่ 1

บริษัทจะติดตั้ง Access Point เพื่อให้บริการ WiFi จำนวน 19 ตัว  โดยมีจุดให้บริการให้กับมหาวิทยาลัยดังนี้

  1. โรงอาหาร 4
  2. โรงอาหารช่อประดู่
  3. อาคารหอพักลักษณานิเวศ 1-13 โดยติดตั้งเฉพาะบริเวณชั้น 1 โถงกลางของหอพัก

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong