“เป็นผู้นำการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลคุณภาพ เพื่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล Leader in Digital Technology Service: A Driving Force of Digital University”

Our Services

บริการของเรา

สนับสนุนงาน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ
บริการด้านคอมพิวเตอร์
โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
สนับสนุนการเรียนการสอน
พัฒนาซอฟต์แวร์ และการบริการเว็บไซต์

Explore Our Activity

สำรวจกิจกรรมของเรา

For New Student

สำหรับนักศึกษา 2567

เอกสาร/คู่มือ

เอกสาร/คู่มือ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

และห้องปฏิบัติการ

WU E-MAIL​

ระบบรับ–ส่ง จดหมายอีเมล์ ​

ฝึกอบรมด้านดิจิทัล

โครงการฝึกอบรมด้านดิจิทัล

Smart U

โครงการ Smart U

WU VPN​​

Virtual Private Network​​

AntiVirus

ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

5ส

โครงการ 5ส

ข้อมูลและสถิติ

จำนวนการใช้บริการผ่านระบบ e-Services (ใบงาน/เดือน)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

จำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คน/เดือน)

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการ Help Desk