ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

ยินดีต้อนรับประดู่ช่อใหม่!!! ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทุ่มกำลังคนเต็มที่ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมสำหรับถ่ายทอดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์เต็มระบบ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อมในการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการถ่ายทอดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom และ Webex ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐาน สามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของการเรียนและการใช้ชีวิต โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้เตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีความเร็วจากเดิม 1 Gbps เพิ่มขึ้นเป็น 10 Gbps รองรับการใช้งานที่หนาแน่นขึ้นได้อย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ได้จัดเตรียมบุคลากรเต็มที่ เพื่อดูแลและสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม Zoom และ Webex สำหรับการถ่ายทอดกิจกรรมแบบออนไลน์จากห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ไปยังอาคารสถาปัตยกรรมฯ และอาคารเรียนรวม 4 อาคาร รวมทั้งสิ้น 76 ห้อง

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มความเร็วระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็น 10 Gbps

ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการปรับปรุุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสายและ WiFi บริเวณอาคารเรียนรวม 7 ให้มีความเร็วจากเดิม 1 Gbps เพิ่มขึ้นเป็น 10 Gbps รองรับ 2.4 GHz และ 5 GHz พร้อมทั้งสามารถรองรับการใช้งานที่หนาแน่นขึ้น และรองรับการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์ และ Smart classroom การปรับปรุงความเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครั้งนี้ทำให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานและรองรับจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าด้วย

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการอบรมหลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพทำเว็บให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน

เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2563 นายชัยรัตน์  กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพทำเว็บให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการทำเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายชัยยันณ์ ดำแก้ว Programmer หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นพิธีกรจัดอบรม นายชัยยันณ์ ดำแก้ว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านการถ่ายภาพ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศหลายผลงานด้วยกัน เช่น ชนะเลิศการประกวด โครงการ travel photography of the year 2014 Brand Ambassadors – H&Y FILTER Brand Ambassadors – Sony digital camera Trip Leader – Travel Photography …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมหลักสูตร เขียนข่าวให้โดนใจในเว็บไซต์หน่วยงาน

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์  ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนและการสอน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร เขียนข่าวให้โดนใจ ในเว็บไซต์หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1  อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ได้แก่ นายธีรพงศ์  หนูปลอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่ทำข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ทางหนังสือพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มากว่าสิบปี เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการเขียนข่าวรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจากแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 30 คน การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการทำเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานมีความสวยงาม ทันสมัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตร …

Read More »

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ Help Desk (โทร. 3400) ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ Help Desk (โทร. 3400) เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการ Help Desk ผ่านการโทรศัพท์เลขหมายภายใน 3400 ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤษภาคม 2563) ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ Help desk ให้ตอบสนองและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินดังกล่าวทางออนไลน์จากลิงค์ https://forms.gle/nF9RadRFPEddnhZ5A หรือ QR Code  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และขอขอบคุณในร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤษภาคม 2563) ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าวทางออนไลน์จากลิงค์ https://forms.gle/ysbd8QqpZQc67KFE8 หรือ สแกน QR Code ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และขอขอบคุณในร่วมมือมา ณ โอกาสนี้  

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเข้าร่วมการอบรม จำนวน 5 หลักสูตร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานมีความสวยงาม ทันสมัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรเขียนข่าวให้โดนใจ ในเว็บไซต์หน่วยงาน วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 1  อาคารวิจัย หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพทำเว็บให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1  อาคารวิจัย หลักสูตรเทคนิคการตกแต่งภาพสำหรับเว็บไซต์ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ …

Read More »

อาจารย์ชาวต่างชาติเข้าร่วม Workshop “Using of e-Testing for online examination in English version” กับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Using of e-Testing for online examination in English version” ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อาคารคอมพิวเตอร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Using of e-Testing for online examination in English version” เป็นการอบรมการใช้งานระบบ e-Testing ที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาขึ้นเพื่อการจัดสอบออนไลน์ และได้จัดอบรมสำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมจำนวน 26 คน ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาว นิธิวรรณ  พรมแก้ว นักวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยากรบรรยายภาคภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้าอบรม และมีบุคลากรจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้ช่วยวิทยากร

Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อการเรียนการสอน การสอบวิทยานิพนธ์ และการประชุมออนไลน์

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายไพศาล พุมดวง นายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อการเรียนการสอน การสอบวิทยานิพนธ์ และการประชุมออนไลน์ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 25 คน โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นในเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องอบรม e-Testing 4 อาคารคอมพิวเตอร์ ในการนี้ มีนายสรพงศ์  ทินกร  นางสาวปิยมาศ  จิตตระ  และนางสาวอรทัย  ใจจาง บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้ช่วยวิทยากร

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในบันทึกข้อตกลง University Application

    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง University Application เพื่อดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด (WU Smart Society) และบริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ซึ่งธนาคารได้พัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชัน “WU Smart Life Application” ที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาและบุคลากรในยุคดิจิทัล บันทึกข้อตกลง University Application เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ 1) Smart IT Infrastructure 2) Smart Organization 3) Smart Learning 4) …

Read More »