ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

จุดให้บริการระบบเครือข่ายสำหรับคณาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแจ้งจุดให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับคณาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีจุดให้บริการที่อาคารต่าง ๆ ดังนี้ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อาคารเรียนรวม ห้องทำงานคณาจารย์ อาคารวิชาการ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อคุณภาพการใช้งานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย (LAN) ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลยินดีให้บริการและสนับสนุนเครื่องมือที่นำไปใช้สำหรับการเรียนการสอน การประชุมแบบออนไลน์ และการเรียนรู้ ซึ่งใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้ง Tablet SmartPhone และ PC คลิกที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CDT Callcenter โทรศัพท์ 0 7567 3400, 08 1958 7721

Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Microsoft Teams

นายวิชชุกร  ด่านเดชา และ นายอวยชัย  บุญญวงศ์ บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Microsoft Teams ให้แก่คณาจารย์ และผู้สนใจ ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสาธิตการใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 และการอบรมการใช้ Microsoft Teams , Zoom และ Loom ในวันพฤหัสบดีที่ 26 – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Teams ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ การเข้าใช้งาน การสร้างทีม/การเข้าชั้นเรียน การจัดการห้องเรียน การทำงานร่วมกัน การมอบหมายงาน การทำแบบทดสอบ จนถึง Application ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถนำ Microsoft Teams …

Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรม Application เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย นายวิชชุกร  ด่านเดชา  นายวิศิษฎ์  เรืองพรหม  นางสาวภัทรานิษฐ์  โยธินวัฒนบำรุง และนายไพศาล  พุมดวง เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Application ต่าง ๆ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลสิทธิ์  หิรัญสาย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนเข้าร่วมรับฟังด้วย  การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) เพื่อให้การบริการแก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

Read More »

เริ่มแล้ว!!! มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาระบบ Smart farm เพื่อก้าวเข้าสู่ Smart University

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับศูนย์สมาร์ทฟาร์มเข้าสำรวจพื้นที่ดำเนินการ Smart farm ณ ฟาร์มไก่ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นจุดติดตั้งและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์สำหรับแจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าดับ ผ่าน Line Application  ระบบ Smart farm ที่พัฒนาสำหรับฟาร์มไก่นี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้นำเทคโนโลยี IoT เข้ามาอำนวยความสะดวกในการพัฒนา Application โดยระบบสามารถแจ้งเตือนกรณีเกิดไฟฟ้าดับผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smartphone ไปยังผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบข้อความแจ้งเตือนและเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทันที ซึ่งเดิมได้มีการติดตั้งเสียงสัญญาณเตือนไว้เพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดปัญหาเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่จะไม่สามารถเปิดเครื่องสำรองไฟได้ทันเวลาทำให้มีผลกระทบเกิดความเสียหายกับระบบควบคุมฟาร์มไก่และมีความเสี่ยงในการเลี้ยงไก่ได้ ระบบ Smart farm เป็นอีกระบบหนึ่งในนโยบายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ 1) Smart IT Infrastructure 2) Smart Organization 3) Smart Learning …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประกาศมาตรการใช้บริการเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 พร้อมวิธีป้องกันตนเองและคนรอบข้าง

จากการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรค COVID-19 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และบริการห้องประชุมสำหรับการประชุมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศมาตรการใช้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และบริการต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้ นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอแนะนำวิธีป้องกันตนเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากไวรัส Covid-19 ดังนี้ สร้างภูมิคุ้มกันสม่ำเสมอ ด้วยการออกกำลังกาย และนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง รับประทานอาหารมีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้งด้วยน้ำและสบู่ เจลล้างมือ ก่อนกินอาหาร และเมื่อสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ เฝ้าระวังตนเอง หากมีไข้ ไอจาม ไม่ควรไปในที่สาธารณะ สวมใส่หน้ากากอนามัย และไม่เข้าใกล้ผู้อื่นในระยะที่ใกล้เกินไป หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ใช้งานภายนอก (Guest WU)

เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ใช้งานภายนอก (Guest WU) ให้แก่ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานละ 2 คน ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 อาคารคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ใช้งานภายนอก (Guest WU) เป็นระบบที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถสร้าง User และ Password สำหรับแขก (Guest) ของมหาวิทยาลัย ได้เองโดยอัตโนมัติและได้รับ Guest WU User ใช้งานได้ทันที เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน ทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม รวมถึงการลดระยะเวลาในการดำเนินการขอใช้ User รูปแบบเดิมซึ่งจะต้องมีบันทึกข้อความขอ Guest WU User มายังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและรออนุมัติพร้อมดำเนินการ ซึ่งใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 1 วันทำการ – แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม Guest …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการเจลล้างมือเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย นั้น ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ได้เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค​ด้วยแอลกอฮอล์​ภายในห้องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้บริการเจลล้างมือบริเวณภายในห้องที่มีบริการการเรียนการสอน ได้แก่ ห้อง e-Testing จำนวน 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 ห้อง และห้องสำนักงานต่าง ๆ ของอาคารคอมพิวเตอร์  โดยแจ้งอาจารย์​ผู้สอนให้ประชาสัมพันธ์นักศึกษา​ที่เข้าเรียนให้ใช้เจลล้างมือทุกครั้งที่เข้าใช้ห้องเรียนและอุปกรณ์​คอมพิวเตอร์ด้วย “ล้างมือบ่อยครั้ง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน” 4 ข้อควรรู้เพื่อป้องกันตนเองเบื้องต้นจาก COVID-19

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 10 Gbps

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps รองรับ 2.4 GHz และ 5 GHz สามารถรองรับการใช้งานที่หนาแน่นขึ้น และรองรับการเรียนการสอนแบบ Smart classroom การปรับปรุงความเร็วของระบบเครือข่ายไร้สายครั้งนี้ ดำเนินการนำร่องที่อาคารเรียนรวม 5 จำนวน 17 จุด ซึ่งสามารถให้บริการสำหรับการเรียนการสอนแบบ Smart Classroom ที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานและรองรับจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นด้วย  

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมให้การต้อนรับและบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มสธ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คุณนวพร  ไชยเสน หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มาศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นประธาน และมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับด้วย อาทิเช่น ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนอำนวยการและสารบรรณ

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเตรียม Kick-Off WU App & Cashless Society ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบ 28 ปี

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการประชุมนำเสนอ Walailak University Application (WU App) ซึ่งพัฒนาโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีคุณพัฒนา พฤกษมาศ ผู้จัดการสำนักงานเขต สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 และทีมงานเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและนำเสนอ Application และจะนำมาใช้งานภายในมหาวิทยาลัยภายในเดือนมีนาคม 2563 การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งจะร่วมกันพัฒนา WU App ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมการบริการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งนักศึกษาและบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะ Kick-Off WU App & Cashless Society …

Read More »