Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 40

นายไพศาล  พุมดวง  หัวหน้างานระบบเครือข่ายไร้สายและสื่อสาร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การแพทย์ทางไกล หัวข้อ ผลกรณีศึกษาการใช้งานระบบ Monitoring ระบบเครือข่ายด้วย Zabbix และ หัวข้อ โครงสร้างเชิงระบบและเครือข่ายการให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล”  ในงาน การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40th WUNCA) ระหว่างวันที่ 15-14 มกราคม  2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) เกิดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Inter-University Network : Uninet) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน เป็นการแบ่งปันทรัพยากร ทางการศึกษาร่วมกันและได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการขอบคุณจากใจ ศทท. และสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน อาทิเช่น หน่วยงานสนับสนุน สำนักวิชา วิทยาลัย โครงการ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้มาสวัสดีปีใหม่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเช่นเดียวกัน ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ   

Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล Kick off “ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

เมื่อวันอังคารที่17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30-16.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทำหน้าที่ประธานเปิดการประชุม “ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและสำรวจความต้องการสำหรับการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร/ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบระบบงานเอกสารของทุกหน่วยงาน “ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เป็นระบบที่ส่วนอำนวยการและสารบรรณได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้พัฒนาระบบงานใหม่เพื่อทดแทนระบบ e-Office เดิม จะใช้เวลาในการพัฒนาระบบประมาณ 6 เดือน และเริ่มใช้งานในไตรมาสสี่ของปีงบประมาณ 2563 โดยบริษัทผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท Max Savings (Thailand)

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอเชิญร่วมพิธีทำบุญหน่วยงานและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีกำหนดจัดพิธีทำบุญหน่วยงาน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และบุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคอมพิวเตอร์ โดยมีกำหนดการดังนี้ – 10.00 น. พิธีสงฆ์ – 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล – 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีทำบุญ ถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธา โดยขอให้ตอบรับเข้าร่วมพิธีทางระบบ e-Office และเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 นี้ บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการอบรมการใช้งานระบบแผนที่นำทางและแนะนำสถานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUMap)

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการอบรมการใช้งานระบบแผนที่นำทางและแนะนำสถานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUMap) ให้แก่ตัวแทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้อง eTesting 4 ชั้น 1 อาคารคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร. สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ ดร. เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการอบรม และ นางสาวเบลล์  ชาโนเพ็ญศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากร ระบบดังกล่าวเป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปยังสถานที่หรืออาคารต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไป และ ระบบปฏิบัติการ IOS เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 38 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ บรรยายการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ นายจักรินทร์ ล้วนศิริ หัวหน้าฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร บรรยายและนำชมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนายพงศ์ธน ฤดีอัครเสรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ บรรยายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมการใช้งาน Workplace ให้แก่ตัวแทนหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 9.00-15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมการใช้งาน Workplace ให้แก่ตัวแทนหน่วยงานของมหาวิทยาลัยหน่วยงานละ 2 คน ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อาคารคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทำงานและการสื่อสารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Workplace เป็นแอพพลิเคชั่นที่นำมาใช้เพื่อการสื่อสารและระดมความคิดเห็นภายในมหาวิทยาลัย และรักษาความปลอดภัยข้อมูลภายในไม่ให้รั่วไหลไปสู่สาธารณะ โดยการทำงานของ Workplace ใช้งานได้อย่างง่าย สะดวก สามารถใช้ติดต่องานผ่านแต่ละฝ่าย แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งการแจ้งข่าวสาร Group Chat, Message ได้ โดยไม่ต้องเพิ่มเพื่อนกัน ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกงานได้ทันที สามารถทำงานเชื่อมโยงกับระบบปฏิบัติการและฟีเจอร์ต่าง ๆ หลักสูตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากทุกหน่  วยงานซึ่งได้ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมการช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินให้บุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อพบผู้ป่วยหมดสติ เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุม 2  อาคารคอมพิวเตอร์  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์แพทย์หญิงนภารัตน์  สุขเกลี้ยง และ อาจารย์แพทย์หญิงวันดี  ชั้นประเสริฐภิญโญ  เป็นวิทยากรร่วมกับพยาบาลวิชาชีพจากศูนย์การพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

คณะอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

คณะอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร จ.นครศรีธรรมราช  เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. โดยการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้กล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัล 2019 กับการศึกษาไทย ความสำคัญและประโยชน์”  โดย ดร. เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ณ ห้องประชุม 2  อาคารคอมพิวเตอร์ โดยมีการชมสื่อวีดิทัศน์ “Walailak University An Era of Change” และ “สวนวลัยลักษณ์” จากนั้นก็มอบของที่ระลึกและได้เก็บภาพความประทับใจก่อนที่จะนำคณะชมเมืองมหาวิทยาลัย และไม่ลืมที่จะเก็บภาพความประทับใจในการเข้าชมสวนวลัยลักษณ์ด้วย

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมโปรแกรม R

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมโปรแกรม  R (Statistical Analysis Using R) ระหว่างวันที่ 13-14  มิถุนายน  2562  ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2  โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  หลักสูตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ อาจารย์พงศ์พันธ์  พงศ์พนิตานนท์ และ ผศ.ดร. เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »