Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมการช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินให้บุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อพบผู้ป่วยหมดสติ เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุม 2  อาคารคอมพิวเตอร์  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์แพทย์หญิงนภารัตน์  สุขเกลี้ยง และ อาจารย์แพทย์หญิงวันดี  ชั้นประเสริฐภิญโญ  เป็นวิทยากรร่วมกับพยาบาลวิชาชีพจากศูนย์การพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

คณะอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

คณะอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร จ.นครศรีธรรมราช  เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. โดยการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้กล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัล 2019 กับการศึกษาไทย ความสำคัญและประโยชน์”  โดย ดร. เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ณ ห้องประชุม 2  อาคารคอมพิวเตอร์ โดยมีการชมสื่อวีดิทัศน์ “Walailak University An Era of Change” และ “สวนวลัยลักษณ์” จากนั้นก็มอบของที่ระลึกและได้เก็บภาพความประทับใจก่อนที่จะนำคณะชมเมืองมหาวิทยาลัย และไม่ลืมที่จะเก็บภาพความประทับใจในการเข้าชมสวนวลัยลักษณ์ด้วย

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมโปรแกรม R

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมโปรแกรม  R (Statistical Analysis Using R) ระหว่างวันที่ 13-14  มิถุนายน  2562  ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2  โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  หลักสูตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ อาจารย์พงศ์พันธ์  พงศ์พนิตานนท์ และ ผศ.ดร. เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมหลักการและปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (Webometrics Ranking)

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมหลักการและปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (Webometrics Ranking) โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking) และปรับคุณภาพเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดย รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวเปิดงาน การอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้าเป็นการบรรยาย “หัวข้อหลักการและปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์” จากคุณสมพร อิสรไกรศีล คุณธีรพงศ์ หนูปลอด จากส่วนสื่อสารองค์กร และภาคบ่ายเป็นการบรรยาย “หัวข้อหลักการและวิธีการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ Webometrics”  จากคุณดนัยณัฐ ซังเรือง  คุณวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

Read More »

ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบงานสำนักงาน รูปแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ ศคภท. ประจำปี 2562

อาจารย์ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางนวพร ไชยเสน รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำทีมบุคลากรสายปฎิบัติการวิชาชีพ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบงานสำนักงาน รูปแบบ Oral Presentation เรื่อง “ระบบยานพาหนะออนไลน์” ในการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “งานดี  มีสุข ในยุค 4.0” วันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบสำนักงานทางด้านการพัฒนาระบบสำนักงานรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จับอบรมเชิงปฏิบัติการ eLearning (Moodle)

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อาคารคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จับอบรมเชิงปฏิบัติการ eLearning (Moodle) เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก โดยนางสาวภัทรานิษฐ์ จิตรตรง และนางนวพร ไชนเสน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในครั้งนี้ด้วย

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรมหลักสูตร การสร้าง VDO lesson อย่างง่ายด้วย Office Mix

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ห้อง E-Testing 4  อาคารคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน  จัดอบรมหลักสูตร การสร้าง VDO lesson อย่างง่ายด้วย Office Mix สำหรับ Flipped Classroom โดยนางสาวภัทรานิษฐ์ จิตรตรง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรและได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรผู้ใช้งานเวิร์ดเพรสของสำนักวิชาและวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Etesting1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ นำทีมโดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  นายวชิรศักดิ โภคากรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  และนายศุภวิชญ์ วีระพงศ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรในเว็บไซต์ให้กับสำนักวิชาและวิทยาลัย รวม  25 คน  

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรผู้ใช้งานเวิร์ดเพรสของสำนักวิชาและวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  13.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 ชั้น 2 อาคารคอมพิวเตอร์  นำทีมโดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  นายวชิรศักดิ โภคากรณ์  นายดนัยณัฐ ซังเรือง  นายวิชชุกร ด่านเดชา และนายศุภวิชญ์ วีระพงศ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในเว็บไซต์ให้กับสำนักวิชาและวิทยาลัย รวม  25 คน

Read More »

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมเป็นวิทยากร “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 thWUNCA)” ณ จังหวัดภูเก็ต

          นายไพศาล  พุมดวง  รักษาการหัวหน้างานสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็น วิทยากรอภิปราย หัวข้อ “การนำเสนอข้อเสนอแนะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Tele-education, Teleconference, Telemedicine”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จ. ภูเก็ต ในงาน“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 thWUNCA)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม  2562 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายร่วมกัน พร้อมรับฟังการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งในด้าน Hardware และ Software  ในการนี้คณะผู้บริหาร โดยท่าน ดร. เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 39 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »