WordPress

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน แนะนำวิธีการโพสต์ข่าวบนเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับต้น ๆ ของ Webometrics Ranking

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการประชุมแนะนำคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking) และปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนจากสำนักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการประชุม ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking) และปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแนะนำและซักซ้อมทำความเข้าใจวิธีการโพสต์ข่าวบนเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้น ๆ ของ Webometrics Ranking ซึ่งเป็นการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่นอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร โดยการโพสต์ข่าวบนเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้น ๆ ของ Webometrics Ranking นั้น จะได้มาจากการทำ SEO (Search Engine Optimization)

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมหลักการและปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (Webometrics Ranking)

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมหลักการและปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (Webometrics Ranking) โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking) และปรับคุณภาพเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดย รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวเปิดงาน การอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้าเป็นการบรรยาย “หัวข้อหลักการและปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์” จากคุณสมพร อิสรไกรศีล คุณธีรพงศ์ หนูปลอด จากส่วนสื่อสารองค์กร และภาคบ่ายเป็นการบรรยาย “หัวข้อหลักการและวิธีการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ Webometrics”  จากคุณดนัยณัฐ ซังเรือง  คุณวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรผู้ใช้งานเวิร์ดเพรสของสำนักวิชาและวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Etesting1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ นำทีมโดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  นายวชิรศักดิ โภคากรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  และนายศุภวิชญ์ วีระพงศ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรในเว็บไซต์ให้กับสำนักวิชาและวิทยาลัย รวม  25 คน  

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรผู้ใช้งานเวิร์ดเพรสของสำนักวิชาและวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  13.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 ชั้น 2 อาคารคอมพิวเตอร์  นำทีมโดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  นายวชิรศักดิ โภคากรณ์  นายดนัยณัฐ ซังเรือง  นายวิชชุกร ด่านเดชา และนายศุภวิชญ์ วีระพงศ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในเว็บไซต์ให้กับสำนักวิชาและวิทยาลัย รวม  25 คน

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมมาตรการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเวิร์ดเพรส

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมมาตรการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเวิร์ดเพรส ให้กับบุคลากรหน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน  55 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้งาน และวิธีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งจัดอบรมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561  ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

Read More »

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานที่พัฒนาด้วย WordPress

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการประกวดเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย WordPress ขึ้น เพื่อให้บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานได้แสดงศักยภาพด้านความคิด การออกแบบ และการจัดทำ Content ในเว็บไซต์ ได้อย่างสวยงาม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการประชุมประเมินผลคะแนนและตัดสินโครงการฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานที่พัฒนาด้วย WordPress ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://hospital.wu.ac.th/ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ https://wacc.wu.ac.th/ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ อุทยานพฤกษศาสตร์ http://botany.wu.ac.th สำนักวิชาแพทยศาสตร์ https://smd.wu.ac.th ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบของรางวัลที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพิธีก่อนวาระการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ …

Read More »

ขอเชิญชวนบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานที่พัฒนาด้วย WordPress

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอเชิญชวนบุคลากรผู้สนใจหรือหน่วยงานเข้าร่วมโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานที่พัฒนาด้วย WordPress โดยมีกำหนดการดังนี้ 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 2560 รับสมัครหน่วยงานเข้าร่วมประกวด 26 ก.ค. – 25 ส.ค. 2560 ทำการออกแบบ/ปรับปรุงเว็บไซต์ 28 – 31 ส.ค. 2560 กรรมการตัดสินผลงาน 1 ก.ย. 2560 ประกาศผลการตัดสิน ผู้สนใจติดต่อโทร. 3463, 3422 หรือตอบรับทางอีเมล์ ccs@wu.ac.th คลิกลงทะเบียนประกวด  goo.gl/Rk7jo5 รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซต์ด้วย WordPress เบื้องต้น

ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ด้วย WordPress เบื้องต้น ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง eTesting 4 อาคารคอมพิวเตอร์ ในการนี้ ขอให้เตรียมข้อมูลต่าง ๆ สำหรับจัดทำเว็บไซต์มาด้วย และสามารถตอบรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/AdtYztJBAv2izMdX2  ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รับจำนวนจำกัด 40 คน

Read More »

ขอเชิญหน่วยงานส่งเว็บไซต์ที่พัฒนาเข้าประกวดชิงรางวัล จากอบรมการจัดทำเว็บไซต์ด้วย WordPress

จากการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นำความรู้จากการอบรมไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการนำไปปฏิบัติจริง ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้จัดประกวดการออกแบบเว็บไซต์ จากหน่วยงานผู้เข้าอบรมขึ้น เพื่อชิงรางวัล ลำดับที่ 1 ,2 ,3 และมีเกียรติบัตรมอบให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 กันยายน 2559 และจะประกาศผลในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 พร้อมกับอบรมต่อครั้งที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B8

Read More »