คณะกรรมการ 5 ส

โครงสร้าง 5 ส ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

 

ชัยรัตน์  กาญจนอารี

ประธานกรรมการ 5ส

ณัฐรดา  เลขาพันธ์
กรรมการ 5ส

จักรินทร์  ล้วนศิริ
กรรมการ 5ส

นวพร  ไชยเสน
กรรมการ 5ส

นันทชัย ไชยเสน
กรรมการ 5ส
ธารีย์ พรหมประสิทธิ์
กรรมการ 5ส
สรพงษ์ ทินกร
กรรมการ 5ส
อวยชัย บุญญวงศ์
กรรมการ 5ส
วชิรศักดิ์ โภคากรณ์
กรรมการ 5ส
อมรรัตน์ สวัสดี
กรรมการ 5ส
สุวภา วรรณเพชร
กรรมการและเลขานุการ  5ส
เบลล์ ชาโนเพ็ญศิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 5ส

 

กรรมการ 5 ส ตามมาตรฐานพื้นที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

 

 

กรรมการมาตรฐานพื้นที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ ห้องสอบ e-Testing

สรพงษ์ ทินกร
อุดมพร นวลปาน
ปัทมา สุจารีย์
ธนิต พุมดวง

กรรมการมาตรฐานพื้นที่ห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)/ ศูนย์สำรองข้อมูล/ ห้องควบคุมระบบโทรศัพท์

จักรินทร์ ล้วนศิริ
ไพศาล พุมดวง
สาธิต ขวัญชุม
อภิรักษ์ ใจซื่อ
Facebook Comments