คะแนนการตรวจประเมิน ปี 2562

คะแนนการตรวจประเมิน 5ส ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จากกรรมการกลาง 5ส มวล. ปี 2562

ผลประเมิน

คะแนน

คะแนนประเมิน 5ส รอบ 1/2562 4.20
คะแนนประเมิน 5ส รอบ 2/2562 4.54
คะแนนเฉลี่ย 4.37
ระดับรางวัล

คะแนนระดับรางวัลปี 2562

คะแนน

ดีเยี่ยม 5.00
ดีเด่น 4.76-4.99
ดีมาก 4.50-4.75

 

Facebook Comments