|

EN

ISMS2023

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้บริการควบคุมดูแลระบบ Zoom สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้บริการควบคุมดูแลการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ในงานประชุมวิชาการ The 2nd International Symposium in Management Studies 2023 (ISMS2023)
เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายไพศาล พุมดวง และ นายสรรเสริญ เอียดกลับ นายช่างเทคนิค ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการควบคุมดูแลการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting งานประชุมวิชาการ The 2nd International Symposium in Management Studies 2023 (ISMS2023)  ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ได้ในระดับนานาชาติ โดย สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการ เป็นผู้จัดงานในครั้งนี้
ISMS2023 ISMS2023 ISMS2023
ISMS2023 ISMS2023 ISMS2023

Comments

comments