|

EN

ลบบัญชี Google

โอกาสสุดท้าย!!! ก่อนถูกลบบัญชี @mail.wu.ac.th สำหรับผู้ที่ยังมีพื้นที่ Account เกิน 5 GB หรือ ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาเกิน 2 ปี

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับพื้นที่ Google Workspace for Education @mail.wu.ac.th ซึ่งผูกกับ Google Account ถูกจำกัดให้มีพื้นที่ใช้งานลดเหลือ 5GB/Account ตามนโยบายให้พื้นที่แก่องค์กรการศึกษาโดเมนละ 100 TB ของ Google for Education และขอให้ผู้ใช้งานโอนย้ายข้อมูลต่าง ๆ ออกจาก Account ของตนเองภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเป็นระยะนั้น
เนื่องจากมีผู้ใช้งานบางส่วนยังไม่ได้ดำเนินการโอนย้ายข้อมูล ส่งผลกระทบให้พื้นที่ใช้งานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกิน 100 TB ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงขอแจ้งมาตรการดำเนินการดังนี้
1. ขอให้ผู้ใช้งานที่ยังมีพื้นที่ใน Account เกิน 5 GB โอนย้ายข้อมูลออกจาก e-Mail และ Drive ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
2. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอสงวนสิทธิ์ในการลบ Account ผู้ที่มีพื้นที่ใช้งานเกินกำหนดและไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยจะลบจากผู้ที่มีข้อมูลสูงสุดไปตามลำดับ
3. ผู้ที่ถูกลบ Account และมีความประสงค์จะใช้งานต่อ ต้องแจ้งความประสงค์ขอเปิดใช้งานทางช่องทางที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลกำหนดหลังจากวันที่ 1 กันยายน 2565 และการเปิดใช้งาน Account ใหม่จะไม่สามารถกู้ข้อมูลเดิมคืนได้
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอความร่วมมือผู้ใช้งานดำเนินการโอนย้ายข้อมูลและเปิดใช้งานบัญชีภายในภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Comments

comments