|

EN

ศึกษาดูงานระบบคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้การต้อนรับและบรรยายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีมงาน ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล งานการพัฒนาระบบสารสนเทศ งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนำเยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 รายวิชา ITD62-251 การศึกษาองค์กร  ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. นายชัยรัตน์  กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายจักรินทร์ ล้วนศิริ หัวหน้าฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร นางสาวสุภาพร ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ และนายวิศิษฎ์ เรืองพรหม วิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล งานการพัฒนาระบบสารสนเทศ งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนำเยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษารายวิชา ITD62-251 การศึกษาองค์กร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 32 คน โดยมีอาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานในการนำนักศึกษามาศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

 

รายวิชา ITD62-251 การศึกษาองค์กร เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้พิจารณาเห็นว่าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูง ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้นำนักศึกษามาศึกษาดูงานและฟังการบรรยายจากสถานที่จริง

Comments

comments