|

EN

สร้างสุขภาคใต้

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ ให้บริการระบบการจัดประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ จัดงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 12 ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal” โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานการจัดงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ หัวหน้าโครงการสานงานเสริมพลังก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal ร่วมต้อนรับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์การปกครองท้องถิ่น จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี โดยมีทีมงานฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (นายไพศาล พุมดวง นายสาธิต ขวัญชุม  นายทินกร ปิยะพันธ์ นายสุริยะ เมืองสุวรรณ และนายกรีฑา พลขันธ์) รับผิดชอบดูแลและควบคุมระบบการจัดประชุมออนไลน์ในครั้งนี้

Comments

comments