|

EN

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์  สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ จำนวน 20 เครื่อง และโรงเรียนทุ่งชน จำนวน 10 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 30 เครื่อง ภายใต้โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน เป็นโครงการที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยใช้งานเกิน 5 ปี แต่ยังมีสภาพที่ดี มีความเร็วที่เหมาะสม และสามารถใช้สำหรับงานทั่วไปได้เป็นอย่างดีให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง และหน่วยงานราชการในท้องถิ่นที่ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ดำเนินการโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจะมีหนังสือแจ้งความประสงค์มาที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จากการจัดทำโครงการที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลการดำเนินการปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการ

Comments

comments