ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน แนะนำวิธีการโพสต์ข่าวบนเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับต้น ๆ ของ Webometrics Ranking

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการประชุมแนะนำคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking) และปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนจากสำนักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการประชุม 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking) และปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแนะนำและซักซ้อมทำความเข้าใจวิธีการโพสต์ข่าวบนเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้น ๆ ของ Webometrics Ranking ซึ่งเป็นการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่นอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร โดยการโพสต์ข่าวบนเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้น ๆ ของ Webometrics Ranking นั้น จะได้มาจากการทำ SEO (Search Engine Optimization) 

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong