Home / Wachirasak Pokakorn

Wachirasak Pokakorn

ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบงานสำนักงาน รูปแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ ศคภท. ประจำปี 2562

อาจารย์ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางนวพร ไชยเสน รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำทีมบุคลากรสายปฎิบัติการวิชาชีพ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบงานสำนักงาน รูปแบบ Oral Presentation เรื่อง “ระบบยานพาหนะออนไลน์” ในการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “งานดี  มีสุข ในยุค 4.0” วันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบสำนักงานทางด้านการพัฒนาระบบสำนักงานรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรผู้ใช้งานเวิร์ดเพรสของสำนักวิชาและวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Etesting1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ นำทีมโดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  นายวชิรศักดิ โภคากรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  และนายศุภวิชญ์ วีระพงศ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรในเว็บไซต์ให้กับสำนักวิชาและวิทยาลัย รวม  25 คน  

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมมาตรการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเวิร์ดเพรส

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมมาตรการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเวิร์ดเพรส ให้กับบุคลากรหน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน  55 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้งาน และวิธีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งจัดอบรมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561  ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

Read More »

สถิติการใช้งาน Internet ตาม Application ที่ใช้งาน ย้อนหลัง 3 เดือน(ก.ค.-ก.ย. 2561)

 

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

  ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย อาจารย์ ดร.อรรถโส  ขำวิจิตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการหน่วยงาน การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งโครงการศึกษาดูงานจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน            

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวยุค Thailand ๔.๐ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่าย AEC

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับความไว้วางใจ จากสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่าย AEC  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งระบบของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเน้นจุดแข็งในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์ยุค Thailand ๔.๐ มาประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับผิดชอบดำเนินการประกอบด้วยกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๒. การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร ๗ หลักสูตร จำนวน  ๓๖ รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด ๒,๙๓๐ คน ระยะเวลาจัดอบรมทั้งสิ้น ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑         …

Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับคณะจาก Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย

  อาจารย์ ดร. อรรถโส  ขำวิจิตร  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 20 คน ในการศึกษาดูงานด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย Mr.Budiman Sobri Abdullah, Assistant Director UUM Information Technology (UUMIT) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร  และอาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์ ดร. อรรถโส  ขำวิจิตร ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล  ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น ระบบข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet …

Read More »

เปิดให้บริการ Forti Client VPN สำหรับใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

หมดปัญหาวันหยุดหรืออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ต้องการเข้าถึงระบบต่าง ๆ เสมือนนั่งทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัย ด้วยการติดตั้งระบบ Forti Client VPN ช่วยให้ท่านใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ตามปกติ เช่น E-Office รองรับการใช้งานทั้ง PC, Android และ iOS ทั้งนี้ผู้ใช้งานควรสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้อื่นเข้าถึงระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและมีความรับผิดชอบใน Username และ Password ของตนเอง หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ คุณอภิรักษ์ โทร. 3444  คู่มือการใช้งาน

Read More »

คู่มือปฏิบัติงาน-การบำรุงรักษาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ (WU MIS)

คลิกดูรายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/11HPbHiyDEp_2OOvYcLOxulHy1MXnpoVl?usp=sharing

Read More »