จุดให้บริการระบบเครือข่ายสำหรับคณาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแจ้งจุดให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับคณาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีจุดให้บริการที่อาคารต่าง ๆ ดังนี้ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อาคารเรียนรวม ห้องทำงานคณาจารย์ อาคารวิชาการ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อคุณภาพการใช้งานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย (LAN) ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลยินดีให้บริการและสนับสนุนเครื่องมือที่นำไปใช้สำหรับการเรียนการสอน การประชุมแบบออนไลน์ และการเรียนรู้ ซึ่งใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้ง Tablet SmartPhone และ PC คลิกที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CDT Callcenter โทรศัพท์ 0 7567 3400, 08 1958 7721 Facebook Comments

Read More »

วิธีสร้างการประชุมเสมือนด้วย Webex Meeting

Webex Meeting เป็นวิธีการสร้างการประชุมเสมือนผ่านระบบประชุมออนไลน์ของ Cisco Systems  ระบบสามารถส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งผู้ใช้งานต้องมีบัญชีผู้ใช้ (Webex Host) เพื่อเข้าระบบ และสร้างห้องประชุมเสมือน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 100 คน พร้อมกัน ขอขอบคุณ บริษัท Cisco Systems ได้ให้การสนับสนุนการใช้งาน Webex Meeting แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อการเรียนการสอน การประชุม และการติดต่อประสานงานออนไลน์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่นี่ คู่มือการใช้งาน Webex Meeting Facebook Comments

Read More »

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอแนะนำคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลด ตามลิงค์ต่อไปนี้ คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่ http://touchpoint.in.th/book/microsoft-teams/index-h5.html#page=1 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Touchpoint.in.th คลิปแนะนำการใช้งาน ขอขอบคุณข้อมูลจาก Microsoft Thailand Facebook Comments

Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Microsoft Teams

นายวิชชุกร  ด่านเดชา และ นายอวยชัย  บุญญวงศ์ บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Microsoft Teams ให้แก่คณาจารย์ และผู้สนใจ ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสาธิตการใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 และการอบรมการใช้ Microsoft Teams , Zoom และ Loom ในวันพฤหัสบดีที่ 26 – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Teams ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ การเข้าใช้งาน การสร้างทีม/การเข้าชั้นเรียน การจัดการห้องเรียน การทำงานร่วมกัน การมอบหมายงาน การทำแบบทดสอบ จนถึง Application ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถนำ Microsoft Teams …

Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรม Application เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย นายวิชชุกร  ด่านเดชา  นายวิศิษฎ์  เรืองพรหม  นางสาวภัทรานิษฐ์  โยธินวัฒนบำรุง และนายไพศาล  พุมดวง เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Application ต่าง ๆ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลสิทธิ์  หิรัญสาย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนเข้าร่วมรับฟังด้วย  การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) เพื่อให้การบริการแก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   Facebook Comments

Read More »

ระบบ WU e-Learning

ระบบ WU e-Learning ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบสามารถเพิ่มไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง จาก youtube และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ได้ ซึ่งเข้าใช้งานได้จากเว็บไซต์ https://elearning.wu.ac.th/ คุณสมบัติของระบบ WU e-Learning มีดังนี้ – เพิ่มไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง จาก youtube และแอพลิเคชั่นอื่น ๆ ได้ – มอบหมายงานและให้นักศึกษาส่งผ่านระบบได้ – ทำแบบทดสอบผ่านระบบได้ – เพิ่มกระดานเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ – นักศึกษาสามารถสนทนากับอาจารย์ผ่านห้องแชทได้ – ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดาวน์โหลดคู่มือ WU e-Learning สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลดคู่มือ WU e-Learning สำหรับอาจารย์ต่างชาติ ดาวน์โหลดคู่มือ WU e-Learning สำหรับนักศึกษา  Facebook Comments

Read More »

การเรียนออนไลน์และการประชุมด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์ รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, IOS และ Android โปรแกรม Zoom Cloud Meetings มีฟังก์ชันการทำงานที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ อีกทั้งสามารถประชุมร่วมกันได้เป็นจำนวนมาก โปรแกรม Zoom Cloud Meetings มีคุณสมบัติดังนี้ เหมาะสำหรับการใช้ในการประชุม และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สร้าง URL สำหรับห้องส่วนบุคคลได้ ผู้สอนสามารถมองเห็นผู้เรียนได้ทุกคน มีระบบโต้ตอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมหรือการเรียน เช่น ระบบยกมือ และ ระบบพูดคุยกันเองระหว่างผู้เรียน บันทึก แชร์ไฟล์ (Powerpoint) หรือแชร์หน้าจอร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเขียนหน้ากระดานเดียวกัน (whiteboard) ได้ ทำให้เหมาะสำหรับการสอนแบบปฏิบัติ เช่น การเขียน Diagram อัดวิดีโอไว้ดูย้อนหลังหรือนำไปโพสต์บน Social Media ได้ Download คู่มือการใช้งาน …

Read More »

OBS studio ตัวช่วย Live streaming

โปรแกรม OBS Studio ย่อมาจาก Open Broadcaster Software คือโปรแกรมเครื่องมือฟรีที่ใช้ในงานอัดวิดีโอ และวิดีโอถ่ายทอดสด (live streaming) เหมาะสำหรับนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอและเสียง ผู้ใช้สามารถอัดวิดีโอกิจกรรมต่างๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และรับสัญญาณวิดีโอจากกล้อง Webcam เพื่อมาแสดงผลในหน้าต่างเดียวกันไปพร้อมๆ กันได้ เผยแพร่เนื้อหาวิดีโอไปยังโลกออนไลน์ในแบบ Live โดยที่เว็บไซต์นั้นจะต้องมี Stream Service ให้บริการ เช่น Facebook, Youtube และเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ โปรแกรม OBS Studio มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงระดับสูง สามารถติดตั้งโปรแกรม OBS Studio ได้บนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ MacOS กับ Linux ก็ได้ แต่ต้องดาวน์โหลดตัวติดตั้งที่ใช้เฉพาะระบบปฏิบัติการนั้น ๆ ด้วย คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม OBS Studio มีดังนี้ อัดวิดีโอและถ่ายทอดสด (พร้อมกันได้) …

Read More »

ทำความรู้จักกับ Google Meet Enterprise for Education

Google Meet เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน หรือการประชุมด้วยวิดีโอ ที่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้ถึง  250  คน ต่อ 1 ห้อง ใช้งานด้วยเว็บบราวเซอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องผู้ใช้งาน โปรแกรม Google Meet มีความสามารถดังนี้ แบ่งหน้าจอการนำเสนอได้เต็มหน้าจอ หรือเฉพาะหน้าต่างได้ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าจอรูปแบบการรับชมใน Google meet ของตนเองได้ กรณีมีการสร้างตารางนัดไว้ใน Google Calendar แล้วจะเชื่อมโยงมายัง Google meet ได้ทันที กรณียังไม่มีการสร้างห้องประชุม สามารถสร้างโดยใช้รหัสได้ทันที สามารถแนบไฟล์หรือรายละเอียดการสอนหรือเนื้อหาได้ ทั้งนี้ กรณีใช้งานโปรแกรม Google meet เพื่อการเรียนการสอน ผู้ใช้งานควรใช้ร่วมกับระบบ Google classroom เพื่อให้ตารางนัดหมายการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบ หรือหากมีระบบอื่นที่ใช้งานอยู่แล้ว ควรมีระบบที่ส่ง E-mail ไปแจ้งให้นักศึกษาเมื่อผู้สอนสร้างการนัดสอนออนไลน์ สำหรับการเข้าใช้งานของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าใช้งานได้ด้วยอีเมล @mail.wu.ac.th ของมหาวิทยาลัย โปรแกรม …

Read More »